Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2012 » Серпень » 7 » Трудовий договір чи трудова угода ?
15:41
Трудовий договір чи трудова угода ?
Досить часто ми не приділяємо належної уваги тому, який документ нам пропонують підписати при оформленні трудових правовідносин. Спливає час, і згодом може з’ясуватися, що якісь важливі моменти не враховані. Таким чином, ми стаємо заручниками ситуації, а точніше, розплачуємося за свою неуважність, можна сказати, недбалість. Тому дуже важливо розуміти наслідки підписання тих чи інших документів.
Найчастіше на практиці роботодавці укладають з працівниками трудові договори або трудові угоди. Розглянемо найхарактерніші відмінності та правові наслідки підписання цих документів.
Порядок укладення трудового договору регулюється Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП), відповідно до статті 21 якого трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою (далі — власник), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудова угода за своєю суттю є цивільно-правовим договором, тобто договором підряду чи договором про надання послуг, і регулюється Цивільним кодексом України (далі — ЦК). За договором підряду, відповідно до статті 837 ЦК, одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти і оплатити виконану роботу.
Таким чином, укладення, виконання та припинення (розірвання) трудової угоди регулюється цивільно-правовим законодавством, а трудового договору — законодавством про працю. Отже, до одного виду договору не можна застосовувати норми, що регулюють інший вид договору.

Статус особи, що виконує роботу
 Особа, яка виконує роботу за трудовим договором, набуває статусу «працівника» і на неї поширюються гарантії, пільги та компенсації, визначені законодавством про працю. За трудовою угодою (договором підряду) особа набуває статусу «підрядника» або «виконавця» з правами, визначеними цивільним законодавством та договором.

Чого прагне власник

 У трудовому договорі увагу зосереджено на процесі праці, а не на кінцевому результаті. Власник «купує» постійне виконання працівником так званої трудової функції — роботи за визначеною професією, спеціальністю, кваліфікацією. Винятком можна вважати лише укладення строкових трудових договорів на час виконання певної (тобто конкретно визначеної в договорі) роботи (ст. 23 КЗпП). Але строкові договори укладаються лише у тому разі, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи або умов її виконання.
 Для трудової угоди (договору підряду) важливим є саме кінцевий результат. Предметом договору підряду є виконання певної, визначеної договором роботи (надання послуги) і передача замовнику її результатів, тобто робота має разовий характер, і замовник зазвичай не цікавиться, у який спосіб буде досягнуто кінцевого результату у виконанні замовленої роботи.

Час виконання роботи
 За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, які, наприклад, будуть визначати тривалість його робочого часу, час початку і закінчення робочого дня, час відпочинку тощо. На виконавця за договором підряду такі вимоги не поширюються. У замовника лише виникає право у будь-який час перевірити порядок та якість виконання роботи без втручання в роботу виконавця.

Оплата праці

Оплата праці за трудовим договором є гарантованою. Заробітна плата виплачується у строки, визначені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, який не перевищує 16 календарних днів (ст. 115 КЗпП), а затримка виплати зарплати може спричинити застосування до керівника санкцій, визначених законодавством. Крім того, держава гарантує працівникові, що розмір заробітної плати не може бути меншим від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законами України, так само як і оплата роботи в нічний час, у вихідні, святкові та неробочі дні, надурочної роботи і т. ін. здійснюється за законодавчо визначеними нормами.
При укладенні договору підряду виконавець отримує за виконану роботу винагороду, розмір і порядок виплати якої визначається сторонами у договорі за взаємною згодою. Законодавчі гарантії щодо оплати праці осіб, які працюють за договором підряду, на виплату винагороди не поширюються. Звісно, в договорі підряду можна передбачити, що винагорода буде виплачуватись не після остаточного виконання роботи і передавання її замовнику, а поетапно, що зробить виплату винагороди частково схожою на виплату заробітної плати. Однак у будь-якому разі строк виплати залежатиме від терміну виконання певної частини роботи, визначеного у договорі підряду.

Умови виконання роботи
Законодавством про працю обов’язок забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, покладається на власника (ст. 141 КЗпП). Тобто працівник отримує все необхідне для виконання роботи, визначеної трудовим договором: робоче місце, необхідні матеріали, устаткування, обладнання, у певних випадках засоби захисту тощо.
За договором підряду виконавець у процесі роботи використовує свої матеріали і свої засоби, якщо інше спеціально не обумовлено у договорі.

Оформлення правовідносин
При прийнятті на роботу за трудовим договором працівник зобов’язаний надати документи, зазначені у статті 24 КЗпП: паспорт, трудову книжку (за наявності), у визначених законодавством випадках — документ про освіту, довідку про стан здоров’я та інші документи. Також надається довідка про присвоєння ідентифікаційного номера та свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. На підставі наданих документів та заяви працівника власник видає наказ чи розпорядження про прийняття на роботу. До трудової книжки вноситься запис про прийняття на роботу, а весь час роботи зараховується до трудового стажу.
За трудовою угодою (договором підряду) запис до трудової книжки про виконання роботи не вноситься, а період виконання роботи зараховується до стажу роботи, що дає право на трудову пенсію лише за умови сплати страхових внесків (ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII).

Строк договору
Трудовий договір, як правило, є безстроковим, крім випадків, коли трудові правовідносини не можуть бути встановлені на невизначений строк, виходячи з характеру виконуваної роботи, умов її виконання або інтересів працівника. Наприклад, за строковим трудовим договором здійснюється прийом на роботу на час відсутності працівника у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки такий вид відпустки може бути перерваний працівником у будь-який час. Однак, якщо з працівником укладався строковий договір, що переукладався один чи кілька разів, або після закінчення терміну строкового договору жодна із сторін не вимагає його припинення, договір вважається укладеним (продовженим) на невизначений строк.
Договір підряду не може укладатись на невизначений строк, він завжди строковий, і після виконання роботи та закінчення строку, вказаних у договорі, працівник не матиме жодних підстав вимагати продовження правовідносин.

Випробування при прийнятті на роботу
Працівникові при прийнятті на роботу може бути встановлено випробування з метою перевірки його відповідності дорученій роботі, про що обов’язково зазначається в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу (ст. 26 КЗпП). Строк випробування не може перевищувати трьох місяців (в окремих випадках, за погодженням з профспілкою, — шести місяців), а для робітників — одного місяця. Якщо буде встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник має право його звільнити протягом строку випробування.
 Випробування при укладенні договору підряду підряднику (виконавцю) не встановлюється.

Право на відпочинок
У законодавстві про працю передбачено і право працівника на відпочинок. Крім вихідних днів, надається ціла низка оплачуваних відпусток (щорічна основна та додаткова відпустки, у зв’язку із навчанням, соціальні відпустки). Такі гарантії не поширюються на виконавців робіт за договором підряду.

Охорона праці
 Законодавством про працю на власника підприємства покладається обов’язок створення безпечних і нешкідливих умов праці. А працівник, якого прийняли на посаду за трудовим договором, має право відмовитись від виконання дорученої йому роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують. За роботу у важких та шкідливих умовах праці встановлено режим пільг та компенсацій; охороняється праця жінок та осіб до 18 років тощо.
 За договором підряду у цивільному законодавстві вимог щодо створення замовником безпечних і нешкідливих умов праці не передбачено.

Припинення правовідносин
Трудовий договір припиняється тільки у порядку, визначеному КЗпП, у трудовій книжці працівника робиться запис про звільнення. Договір підряду припиняється після виконання роботи і передавання її замовнику, про що складається акт, який підписують сторони.
 Слід зауважити, що викладений вище перелік відмінностей трудового договору і трудової угоди не є вичерпним. Отже, не забувайте, що розуміння правової природи цих двох договорів, їх правильне застосування — запорука уникнення можливих непорозумінь між сторонами.

Переглядів: 1521 | Додав: Falcon | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0